Predátorské portály, časopisy

Predátorské publikovanie
Na aktualizácii sa pracuje. 

Predátorské časopisy

Predátorské časopisy-„predatoryjournals“ je relatívne nový pojem aoznačuje tie časopisy (vydavateľov), ktoré vznikli scieľom generovania vlastného finančného ziskuanie scieľom rozvíjania apodpory vedeckej komunikácie.

Predátorskí vydavatelia/časopisy parazitujú na myšlienke open-access–zlatej ceste, kedy sa poplatky za publikovanie článku prenášajú na autora. Nakoľko vydavateľom ide orýchli finančný zisk, absentuje kvalitné recenzné konanie, redakčné rady sú fiktívne anapodobňujú názvy známych vedeckých časopisov. Dôsledkom takéhoto konania sa medzi vedeckú, odbornú, ale ilaickú komunitu dostáva veľké množstvo informácii, bez vedeckej hodnoty, dokonca informácie skreslené alebo úplne klamlivé.

Znaky predátorských vydavateľov

1. Články sú k publikovaniu prijímané rýchlo bez kvalitného posúdenia, recenzného konania.
Mnohokrát nerobia žiadne alebo len fiktívne recenzné konanie.
2. Výška poplatku za publikovanie článkov je oznámená po ich prijatí, nie dopredu.
Články sú prijímané najmä na základe poplatku za vydanie, čiže publikujú prakticky všetko.
3. Tieto časopisy sa vedcom agresívne vnucujú, aby vnich publikovali, sami autorom posielajú e-maily
so žiadosťou o článok alebo členstvo v redakčnej rade.
4. Uvádzanie mien akademikov ako členov svojich redakčných rád bez ich vedomia, bez možnosti odstúpenia. Uvádzanie rovnakých redakčných rád pri viacerých časopisoch u toho istého vydavateľa, ikeď sa jedná o rôzne odbory.
5. Mnohokrát sú v týchto radách úplne vymyslení akademici.
6. Napodobňujú mená awebové stránky serióznych vedeckých časopisov (názvy časopisov majú podobné, identické názvy, kopírujú webstránky časopisov…).
7. Uvádzajú osebe zavádzajúce informácie, ako napríklad nepravdivé údaje o mieste pôsobenia, sídlo vydavateľa nie je možné zistiť, chýbajú úplné kontaktné údaje.
8. Uvádzajú nesprávne/zavadzajúce údaje o ISSN alebo údaje o impakt faktore či indexovaní v scientometrických databázach.

Ako spoznámepredátorského vydavateľa a ako sa brániť predátorským praktikám?

1.Nespoliehame sa iba na informácie uvedené na webovej stránke časopisu/vydavateľa. Overíme si kontaktné údaje, vrátane poštovej adresy (mnohokrát sa na webe nachádzajú len webové formuláre).
2.Byť obozretný pri e-mailoch, ktoré lákajú na publikovanie alebo na členstvo v redakčnej rade do časopisu, ktorý nepoznáte.
3.Ak má časopis impakt faktor -preveríme v databáze Journal Citation Reports (súčasť WoS).
4.Ak nemá impakt faktor, je vhodné preveriť, či je indexovaný v databáze Web of Science alebo Scopus alebo v SCImago journal and country rank, ERIH+.
5.Časopis si môžeme overiť podľa ISSN v registri ROAD (Directory of OpenAccess Scholarly Resources)
6.Overíme si, či má časopis zverejnené jasné pravidlá recenzného konania a pravidlá týkajúce sa poplatkov za publikovanie.
7.Skontrolujeme, či sú v redakčnej rade časopisu uvedené mená renomovaných odborníkov a ich afiliácie; ak máme podozrenie, pokúsime sa ich kontaktovať, príp. skúsime si vyžiadať ich skúsenosti s časopisom/vydavateľom.
8.Vprípade konferencie je potrebné overiť si:
9.organizátora,
10.inštitúcie, ktoré ju zabezpečujú ,
11.časopisy, kde by mali byť príspevky publikované,
12.Nahliadneme do Beallovho čierneho zoznamu a/alebo dobieleho zoznamu DOAJ.
13.Overíme si vydavateľa v zozname OpenAccess vydavateľov (OpenAccess Scholarly Publishers Association).

Overiť údaje si môžeme priamo na týchto stránkach

ROAD: https://road.issn.org/
Open Access Publisher: http://www.oaacademy.org/oa-publishers.html
Open Access Journals: https://doaj.org/search#.W2lVxigzbcs