Kódy ústavov

Názov organizácie/časti organizácieŠtruktúra kódu
Organizácia
1. hierarchická úroveň
Súčasť organizácie
2. a 3. hierarchická úroveň
Celý kód
Archeologický ústav SAVSAVARCHESAVARCHE
Astronomický ústav SAVSAVASTROSAVASTRO
Botanický ústav SAVSAVBOTANSAVBOTAN
Ekonomický ústav SAVSAVEKONSAVEKON
Elektrotechnický ústav SAVSAVELEKSAVELEK
Encyklopedický ústav SAVSAVENCYKSAVENCYK
Filozofický ústav SAVSAVFILOZSAVFILOZ
Fyzikálny ústav SAVSAVFYZIKSAVFYZIK
Geofyzikálny ústav SAVSAVGEOFSAVGEOF
Geografický ústav SAVSAVGEOGRSAVGEOGR
Geologický ústav SAVSAVGEOLSAVGEOL
Historický ústav SAVSAVHISTOSAVHISTO
Chemický ústav SAVSAVCHEMSAVCHEM
Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAVSAVJAZYKSAVJAZYK
Kabinet divadla a filmu SAVSAVDIFISAVDIFI
Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácieSAVKVSBKSAVKVSBK
Matematický ústav SAVSAVMATEMSAVMATEM
Neurobiologický ústav SAVSAVNEBIOSAVNEBIO
Neuroimunologický ústav SAVSAVNEIMUSAVNEIMU
Parazitologický ústav SAVSAVPARAZSAVPARAZ
Prognostický ústav SAVSAVPROGSAVPROG
Slavistický ústav Jána Stanislava SAVSAVSLAVSAVSLAV
Sociologický ústav SAVSAVSOCIOSAVSOCIO
Spoločenskovedný ústav SAVSAVSPOLSAVSPOL
Ústav anorganickej chémie SAVSAVANOCHSAVANOCH
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAVSAVBIOGESAVBIOGE
Ústav dejín umenia SAVSAVDEJUMSAVDEJUM
Ústav ekológie lesa SAVSAVEKLESSAVEKLES
Ústav etnológie SAVSAVETNOLSAVETNOL
Ústav experimentálnej endokrinológie SAVSAVEXENDSAVEXEND
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAVSAVEXFATOSAVEXFATO
Ústav experimentálnej fyziky SAVSAVEXFYZSAVEXFYZ
Ústav experimentálnej onkológie SAVSAVEXONKSAVEXONK
Ústav experimentálnej psychológie SAVSAVEXPSYSAVEXPSY
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAVSAVFYHOZSAVFYHOZ
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAVSAVGEBIOSAVGEBIO
Ústav geotechniky SAVSAVGEOTESAVGEOTE
Ústav hudobnej vedy SAVSAVHUDVESAVHUDVE
Ústav hydrológie SAVSAVHYDROSAVHYDRO
Ústav informatiky SAVSAVINFOSAVINFO
Ústav krajinnej ekológie SAVSAVKREKOSAVKREKO
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAVSAVMAMESSAVMAMES
Ústav materiálového výskumu SAVSAVMATVYSAVMATVY
Ústav merania SAVSAVMERSAVMER
ÚSTAV MIKROBIOLÓGIESAVMIKROSAVMIKRO
Ústav molekulárnej biológie SAVSAVMOBIOSAVMOBIO
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAVSAVMOFYZSAVMOFYZ
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAVSAVNOPATSAVNOPAT
Ústav orientalistiky SAVSAVORIENSAVORIEN
Ústav politických vied SAVSAVPOLITSAVPOLIT
Ústav polymérov SAVSAVPOLYMSAVPOLYM
Ústav pre výskum srdca SAVSAVSRDCESAVSRDCE
Ústav slovenskej literatúry SAVSAVSLOLISAVSLOLI
Ústav svetovej literatúry SAVSAVSVELISAVSVELI
Ústav stavebníctva a architektúry SAVSAVSTAVSAVSTAV
Ústav štátu a práva SAVSAVSTATSAVSTAT
Ústav zoológie SAVSAVZOOLSAVZOOL
Ústredná knižnica SAVSAVUKSAVUK
Ústredný archív SAVSAVARCHISAVARCHI
Virologický ústav SAVSAVVIRSAVVIR
Výpočtové stredisko SAVSAVVSSAVVS