Adresár knižníc ústavov SAV

Pomôcky:
1. V prípade, že si chcete pozrieť prehľad všetkých knižníc ústavov, stačí prostredníctvom menu "Zobraz" vybrať možnosť "100".
2. V pravej časti sa nachádza položka "Hľadaj", ktorá slúži ako vyhľadávač i ako Filter. Ak hľadáte konkrétny ústav, stačí zadať skrátený tvar jeho názvu.
Napríklad ak hľadáte Astronomický ústav, postačí ak napíšte "astro" a želaný ústav sa vám zobrazí.

Názov / NameAdresaStránka + mailPracovníciTelefónTematický profil
Arborétum Mlyňany / Mlynany Arboretum of SAS
Detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV
Vieska nad Žitavou č. 178, 951 52 Slepčany http://www.arboretum.sav.sk/

estera.zahradnikova@savba.sk
Ing. Estera Zahradníková, ml.037/6334211, 037/6334211 kl. 117taxonómia drevín, dendrobiológia, fytogeografia, záhradná a krajinná architektúra, rozmnožovanie drevín
Archeologický ústav / Archaeological Institute of SAS949 21 Nitra, Akademická 2http://www.archeol.sav.sk

gabriela.holkova@savba.sk
nraubedn@savba.sk
Gabriela Holková

Mária Zverková, Vojtech Darnadi
037/6943209Archeológia, história, čiastočne etnológia, archeobiológia (antropológia, archeozoológia, archeobotanika), numizmatika, geofyzika, prírodné a technické vedy aplikované v archeológii a pre potreby archeológie vrátane využívania počítačových programov
Astronomický ústav / Astronomical Institute of SAS059 60 Tatranská Lomnica

detašované pracovisko: Dúbravská cesta 9, Bratislava
http://www.ta3.sk

library@ta3.sk
asaniga@astro.sk
Ing. Andrea Sanigová+421527879159Astronómia - astrofyzika, slnečná astronómia, medziplanetárna hmota, nebeská mechanika, hviezdna astronómia, galaktická a mimogalaktická astronómia, kozmológia, astronomická fotografia, meteorológia, spektrálna analýza, numerické metódy, učebnice matematiky, fyziky, filozofia prírodných vied, elektrotechnika, kozmonautika
Botanický ústav / Institute of Botany of SAS845 23 Bratislava, Dúbravská cesta 14http://ibot.sav.sk

iveta.gaziova@savba.sk

iveta.pekarova@savba.sk
Iveta Gažiová
Iveta Pekárová
+421259426105
02/ 5942 6104
Systematika rastlín, geobotanika, fyziológia rastlín, anatómia rastlín, algológia, lichenológia, bryológia, mykológia.
Chemický ústav / Institute of Chemistry of SAS
845 38 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://chem.sav.sk

chemriga@savba.sk
Zodpovedný vedúci: PhDr. Eva Riganová02/5941 0225 Organická chémia, biochémia, fyzikálna chémia, analytická chémia, mikrobiológia
Ekonomický ústav / Institute of Economic Research SAS
811 05 Bratislava, Šancová 56 http://www.ekonom.sav.sk/

ekonkniz@savba.sk
bozena.vdacna@savba.sk / maria.matlakova@savba.sk
Mgr. Mária Matláková, Božena Vďačná02/ 2524 98214, kl.148Ekonomická teória, svetová ekonomika, makroekonómia, znalostná ekonomika, sociálno-ekonomický rozvoj a trh práce, ekonomické modelovanie a analýzy, metodológia výskumu budúcnosti a strategické vyhodnocovanie, empirický ekonomický výskum.
Elektrotechnický ústav / Institute of Electrical Engineering of SAS
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 9

Detašované pracovisko: Vrbovská cesta 110, 921 01 Piešťany
http://www.elu.sav.sk

elekanna@savba.sk
PhDr. Anna Gömöryová+4212 5922 2908Elektrotechnický prenos v kondenzovaných látkach, elektrotechnická štruktúra a elektrické vlastnosti povrchov a tenkých vrstiev, supravodivosť, magnetické vlatnosti a materiály tenké vrstvy - rast, štruktúra a epilaxia, dielektrické vlastnosti a materiály, polovodiče, fotoluminiscencia, optické vlastnosti kondenzovaných látok.
Filozofický ústav / Institute of Philosophy of SAS
813 64 Bratislava, Klemensova 19 http://klemens.sav.sk/fiusav

filokniz@savba.sk
Mgr. Jana Hutárová+421 2 5292 1215Filozofia všeobecne, slovenská filozofia, dejiny filozofie, súčasná filozofia, teória poznania, metodológia vied, logika, etika, estetika, filozofia špeciálnych vied, sociálna a politická filozofia, filozofia náboženstva, filozofia kultúry, metafyzika, ontológia, filozofia jazyka, semiotika, fenomenológia.
Fyzikálny ústav / Institute of Physics of SAS
845 11 Bratislava 45, Dúbravská cesta 9 http://www.fu.sav.sk

bozena.stevulova@savba.sk
Božena Števulová+421259410509Fyzika všeobecná, teoretická, aplikovaná, jadrová, subjadrová, matematická, tuhých látok a plazmy. Jadrová chémia, optika a kvantová elektronika.
Ústav vied o Zemi | The Earth Science Institute of SAS
Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
P.O. BOX 106
840 05 Bratislava

Geofyzikálny odbor / Geophysical Division
845 28 Bratislava 45, Dúbravská cesta 9
Detašované pracovisko: 15 detašovaných pracovísk vrátane národnej siete seizmických staníc
geofbeta@savba.sk

Geologický odbor/ Geological Division
840 05 Bratislava 45, Dúbravská cesta 9

Detašované pracovisko: Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica

eva.luptakova@savba.sk

845 28 Bratislava 45, Dúbravská cesta 9

Detašované pracovisko: 15 detašovaných pracovísk vrátane národnej siete seizmických staníc
geofbeta@savba.sk

Alžbeta Radimáková

Zodpovedný vedúci: Mgr. Eva Luptáková
02/ 5930 9292
02/ 3229 3210
Geofyzika, geotermika, gravimetria, geomagnetizmus, seizmologia, meteorológia, znečistenie ovzdušia, slnečné žiarenie, radiácia, UV - žiarenie, matematické modelovanie, meranie Slnko - Zem, lesné ekosystémy - životné prostredie.
Geografický ústav / Institute of Geography of SAS
814 73 Bratislava, Štefánikova 49 http://www.geography.sav.sk

geogkniz@savba.sk
Eva Ďurišová02/ 5751 0184 Humánna geografia, fyzická geografia a geomorfológia, kartografia, regionálna geografia, geoinformatika.
Historický ústav / Institute of History of SAS

Klemensova 19, 814 99 Bratislavahttp://www.history.sav.sk

histalse@savba.sk
Zodpovedný vedúci: Mgr. Alžbeta Sedliaková

Kamila Bzdúšková, PhDr. Mária Ďurková, Simona Ďurková,
02/ 5292 5753Dejiny Slovenska, dejiny Československa, dejiny Európy, všeobecné dejiny, dejiny vied a techniky.
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV / Ľudovít Štúr Institute of Linguistics of SAS
813 64 Bratislava, Panská 26 http://www.juls.savba.sk

tomasv@juls.savba.sk
Tomáš Vančo02/ 5443 1761 - 2Všeobecná jazykoveda, slovenský jazyk, slavistika, (okrajovo) literárna veda, dejiny, filozofia, sociológia.
Matematický ústav SAV / Mathematical Institute of SAS
814 73 Bratislava, Štefánikova 49

Detašované pracovisko: - Grešákova 6, 040 01 Košice

- Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica
http://www.mat.savba.sk

library@mat.savba.sk
Mgr. Katarína Pastorková02/ 5751 0406Dejiny matematiky, matematická logika, teória množín, teória čísel, algebraická geometria, diferenciálne rovnice, K-teória, funkčná analýza, integrálne rovnice, geometria, diferenciálna geometria, štatistika, numerická analýza, počítače, systémová teória, informácie a komunikácia.
Neurobiologický ústav SAV / Institute of Neurobiology of SAS

040 01 Košice, Šoltésovej 4 http://www.saske.sk/inb

kosova@saske.sk
Mgr. Annamária Košová+421 55 72 76 201Neurobiológia, neurochémia, biofyzika, neuromorfológia, neurohistológia, neuroanotómia, neuropatológia.
Parazitologický ústav SAV / Parasitological Institute of SAS
040 01 Košice, Hlinkova 3 http://www.saske.sk/pau/

barlak@saske.sk
Ing. Slávka Sabolová-Barľáková055/ 633 1411 Parazitológia s dôrazom na helmintológiu, systematika parazitov, parazitálne choroby, antihelmintiká, imunológia, biochémia, zoonózy, rastlinná hematológia, serodiagnostika parazitóz, veterinárna medicína ( z hľadiska parazitológie).
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
/ Institute of Experimental Psychology of SAS

expshor@savba.sk"
Prognostický ústav CSPV SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava
/ Institute of Forecasting of SAS

proginpe@savba.sk"
Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice
/ Institute of Social Sciences of SAS
040 01 Košice, Karpatská 5 "

nickel@saske.sk"
Šancová 56, 811 05 Bratislava


813 64 Bratislava, Dúbravská cesta 9

Katarína Hornáčková

811 05 Bratislava, Šancová 56

Ingrid Pecháňováhttp://www.saske.sk/SVU/
http://www.svusav.sk/sk/
Monika Nickelová
http://www.cspv.sav.sk/index.php?id=44


http://www.psychologia.sav.sk

02/ 5477 5625

http://progeko.savba.sk/pu
http://www.prog.sav.sk/
02/ 5249 5300

055/ 6251 986
Ingrid Pecháňová02/ 5249 5300
Všeobecná psychológia, psychológia práceStratégia ekonomického rozvoja, ekonomické analýzy a prognózy, teória a metodológia prognóz, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé prognózy, makroekonomická, investičná, štrukturálna, finančná, menová, vedná, technická, ekologická politika a politika cestovného ruchu.

Sociálno-psychologická problematika s dôrazom na interpersonálnu intrakciu, reguláciu sociálneho správania, sociálne poznávanie, mikrosociálne javy, problematika etnických menšín, najnovšie dejiny Slovenska po 2. svetovej vojne (história a sociológia).
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
/ Jan Stanislav Institute of Slavistics of SAS
813 64 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://www.slavu.sav.sk

lydia.rummelova@savba.sk
Ing. Lýdia Rummelová02/59209411Slavistika, slovanské jazyky.
Sociologický ústav SAV / Institute of Sociology of SAS
813 64 Bratislava, Klemensova 19 http://www.sociologia.sav.sk

elena.kajabova@savba.sk, socukniz@savba.sk
PhDr. Elena Kajabová02 / 5296 4355Súčasné politické a spoločenské zmeny na Slovensku aj v strednej i východnej Európe: lokálne a regionálne aspekty spoločenskej a politickej transformácie, formovanie občianskej spoločnosti a občianstva, úloha médií v demokratizačných procesoch a v percepcii spoločenských zmien.
Ústav anorganickej chémie SAV / Institute of Inorganic Chemistry of SAS
845 36 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://www.uach.sav.sk

uachmach@savba.sk
Alexandra Tonkovičová02/ 5941 0432Anorganická chémia, anorganické materiály.
Ústav dejín umenia SAV / Institute of Art History of SAS 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://www.dejum.sav.sk

dejuknih@savba.sk
Adriana Tomeková02/ 5479 3819Teória a metodológia umelecko-historického výskumu, dejiny výtvarných umení, umeleckých remesiel na Slovensku v európskom kontexte, estetika, pamiatková starostlivosť, reštaurovanie umeleckých diel, múzeá, galérie a kultúrne dedičstvo. Osobitnú časť tvorí fond výtvarných katalógov (od roku 1952).
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV / Institute of Theatre and Film Research Slovak Academy of Sciences841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://www.udfv.sav.sk

katarina.ducarova@savba.sk
Katarína Ducárová02/ 547 771 93Dejiny a teória divadla, filmu, televízie a rozhlasu, knižné divadelné texty, scenáre, rozmnoženiny divadelných textov (LITA, DILIA, DILIZA), okrajovo dejiny umenia, teória literatúry, hudby, sociológie, filozofie, biografie. Pre študijné účely sústreďuje v mediatéke CD, DVD a VHS so záznamami niektorých divadelných inscenácií a výber zo slovenských a zahraničných filmov.
Ústav ekológie lesa SAV / Institute of Forest Ecology of SAS 960 53 Zvolen, Štúrova 2

Detašované pracovisko: - Výskumná stanica Staré Hory - adresa 976 02 Staré Hory Pobočka biológie drevín - adresa Akademická 2, 949 01 Nitra.
http://www.savzv.sk

knizuel@sav.savzv.sk
Zodpovedný vedúci:Ing. Katarína Sládeková
Pracovníci:RNDr. Dagmar Kúdelová, Mgr. Anna Almašiová
421-45-5241111 Ekológia a biológia domácich a introdukovaných drevín a ďalších organizmov funkčne spätých s drevinami a ich ekosystémami.
Ústav etnológie SAV / Institute of Ethnology of SAS813 64 Bratislava, Klemensova 19 http://www.uet.sav.sk

uetkniznica@savba.sk
Andrea Kalivodová02/ 5296 4707Národopis, folkloristika, etnografia - materiálna kultúra (ľudová kultúra, umenie, odev, staviteľstvo), duchovná kultúra (zvyky, vedomosti ľudu), sociálna kultúra (rodinný a spoločenský život, etnické minority), teória národopisu, kultúrna a sociálna antropológia, urbárna etnológia.
stav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava / Institute of Experimental Endocrinology of SAS -STAGNUJÚCADúbravská cesta 9, 845 05 Bratislavahttp://www.endo.sav.skEndokrinológia, fyziológia, biochémia, imunológia, vnútorné lekárstvo - všeobecne, biológia, farmakológia.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV / Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology of SAS 841 04 Bratislava 4, Dúbravská cesta 9 http://www.uef.sav.sk

ludmila.krizanova@savba.sk
exfabru@savba.sk
Ľudmila Križanová
Veronika Bruderová
02/ 5941 0675Experimentálna farmakológia, farmácia, farmakokinetika, medicína, biochémia, biológia, fyziológia, organická chémia, toxikológia
Ústav experimentálnej fyziky SAV / Institute of Experimental Physics of SAS 040 01 Košice, Watsonova 47

Detašované pracovisko: Laboratórium odd. kozmickej fyziky na Lomnickom štíte, 059 60 Tatranská Lomnica
http://uef.saske.sk/
knizfyz@saske.sk
Anna Ivanišová055/7922 229Fyzika kovov, supravodivosť, amorfné materiály, fyzika magnetických javov, fyzika nízkych teplôt, subjadrová fyzika, fyzika vysokých energií, biofyzika, kozmická fyzika
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV / Cancer Research Institute of SAS Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislavahttp://www.exon.sav.sk

exonlibr@savba.sk
Veronika Záhradníková02/ 3229 5100Experimentálna onkológia, klinická onkológia, biológia nádorov, molekulárna biológia nádorov, molekulárna genetika nádorov, imunológia, epidemiológia nádorov, hematológia.
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV / Institute of Animal Physiology of SAS040 01 Košice, Šoltésovej 4-6 http://www.saske.sk/ufhz/
library@saske.sk
Daniela Jurištová055/7276283Veterinárna medicína, veterinárna fyziológia s užším zameraním na mikrobiológiu, mikrobiálnu genetiku, minerálny a energetický metabolizmus, fyziologické regulácie (trávenie, reprodukcia).
Ústav geotechniky SAV / Institute of Geotechnics of SAS 043 53 Košice, Watsonova 45http://www.saske.sk/UGT/

lulakova@saske.sk
Ivana Luláková055/7922611Výskum rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín a odpadov, mechanochémie, minerálnych biotechnológií a ochrany životného prostredia súvisiaceho s banskou činnosťou.
Ústav hudobnej vedy SAV / Institute of Musicology of SAS841 05 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://www.uhv.sav.sk

kniznica.UHV@savba.sk
Mgr. Magdaléna Kapala02/ 5477 3589Dejiny slovenskej a svetovej hudby, teória hudby, súčasná hudobná tvorba ( slovenská i svetová), okrajovo filozofia, výtvarné umenie, dejiny umenia, estetika, história.
Ústav hydrológie SAV / Institute of Hydrology of SAS Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Detašované pracovisko: - J. Hollého 42 071 01 Michalovce
- Ondrašovecká 16, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Kunovec 1971, 017 01 Považská Bystrica
http://www.ih.savba.sk

jitka.bokorova@savba.sk
Jitka Bokorová 421(2)3229 3521Ekológia, elektrotechnika, fyzika, geológia, hydraulika, hydrológia, hydrobiológia, chémia, matematika, mechanika, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, pôdoznalectvo.
Ústav informatiky SAV / Institute of Informatics of SAS845 07 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://www.ui.sav.sk

viera.jablonska@savba.sk
Viera Jablonská02/ 5941 1204Senzorické systémy, znalostné systémy, informačné systémy, analýza a syntéza reči.
Ústav krajinnej ekológie SAV / Institute of Landscape Ecology of SAS 814 99 Bratislava, Štefánikova 3, P. O. Box 254

Detašované pracovisko: - Pobočka Nitra, Akademická 2, P. O. Box 23/B, 949 01 Nitra Terénne laboratórium Východná, 032 32 Východná

- 032 32 Východná
http://www.uke.sav.sk

eva.orbanova@savba.sk
Eva Orbánová - knihovníčka, Bc. Alexandra Kocmanová - spracovanie publikačnej činnosti - knižnica v Bratislave, Mgr. Zuzana Ponecová - knihovníčka v pobočke Nitra 421 2 20920323 - knižnica v Bratislave 037/ 209 203 64 - knižnica v Nitre Geografia, geológia, botanika a zoológia (z ekologického hľadiska), ochrana prírody, ekológia všeobecná enviromentálna, krajinná.
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV / Institute of Materials and Machines Mechanics of SAS Dúbravská cesta 9
845 13 Bratislava
http://umms.sav.sk
ummszajo@savba.sk
Božena Zajačiková 02 3240-1007Progresívne materiály (kompozity s kovovou matricou, kovové peny, nanoštruktúrne materiály, superzliatiny, intermetalické materiály, kovové a keramické povlaky), Technológie prípravy progresívnych materiálov (tlaková infiltrácia taveniny, usmernená kryštalizácia, prášková metalurgia, izostatické lisovanie, plazmové nástreky(, Charakteristika štruktúry a testovanie vlastností materiálov, prevádzková a únavová životnosť, akustoelasticita, vybračná diagnostika strojov, hluko a vibroizolácia.
Ústav materiálového výskumu SAV / Institute of Materials Research of SAS 043 53 Košice, Watsonova 47http://www.imr.saske.sk

zis@imr.saske.sk
Zodpovedný vedúci:Katarína Ondrejová
Pracovníci:Jarmila Vendráková
055/7922 409 Konvenčná a prášková metalurgia, vývoj nových materiálov a technológií, štruktúra materiálov, mechanické a fyzikálne vlastnosti materiálov, mikroštruktúrne inžinierstvo, nízkolegované ocele, nanotechnológie, nanomateriály, progresívne materiály.
Ústav merania SAV / Institute of Measurement Science of SAS 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 9http://www.um.sav.sk

katarina.kozakova@savba.sk
Katarína Kozáková02/ 5910 4577Dynamické meranie fyzikálnych veličín vo vedeckotechnických experimentoch pneumometrie, rozvoj optických metód bezdotykového merania tvarových para -metrov optických a technických plôch, neurónové siete anelineárne dynamické systémy na meranie parametrov priestorovej stability veľkých objektov, vybrané metódy NMR tomografie, metódy merania a snímače geometrických veličín, zobrazovacie systémy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie, modelovanie zdrojov elektrického poľa srdca, štruktúra štatistických modelov a tvorba nelineárnych štatistických procedúr, vysokocitlivý systém na báze snímačov SQID.
Ústav molekulárnej biológie SAV / Institute of Molecular Biology of SAS
STAGNUJÚCA
845 51 Bratislava 45, Dúbravská cesta 21 http://imb.savba.sk
02/ 5930 7414Biológia, molekulárna biológia, mikrobiológia, parazitológia, biofyzika, enzymológia, nukleové kyseliny, peptidy, bielkoviny, antibiotiká a niektoré prírodné látky, biochémia, chémia - všeobecná, organická, anorganická, makromolekulárna, analytická, fyzikálna.
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV / Institute of Molecular Physiology and Genetics of SAS - STAGNUJÚCA 833 34 Bratislava, Vlárska 5 http://www.umfg.sav.sk

Fyziológia, experimentálna fyziológia - živočíšna a umelá membranológia, lônové kanály, receptory, biofyzika, biochémia, genetika, molekulárna biológia, výpočtová technika v experimente - programové vybavenie.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV / Institute of Normal and Pathological Physiology of SAS 813 71 Bratislava, Sienkiewiczova 1 http://www.unpf.sav.sk

katarina.soltesova@savba.sk
Katarína Šoltésová02/ 5292 6271Kardiovaskulárna fyziológia, neurofyziológia, všeobecná fyziológia, medicína, biochémia, biofyzika.
Ústav orientalistiky SAV / Institute of Oriental Studies of SAS 813 64 Bratislava, Klemensova 19 http://orient.sav.sk

kaorkniz@savba.sk
Mgr. Helena Hadvigová02/ 5292 6326Výskum dejín, literatúr a jazykov Ázie, Afriky a Oceánie.
Ústav politických vied SAV / Institute of Political Sciences of SAS 813 64 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://www.upv.sav.sk

02/ 5478 9726Výskum medzinárodných vzťahov a politických systémov, dejiny politického myslenia, výskum najnovších politických dejín a menšinová problematika.
Ústav polymérov SAV / Polymer Institute of SAS845 41 Bratislava 45, Dúbravská cesta 9 http://www.polymer.sav.sk

Monika.Majercikova@savba.sk
Monika Majerčíková02/ 3229 4319Makromolekulová chémia (chémia polymérov), technológia makromolekulových látok, spracovanie a aplikácia plastov, fyzikálna chémia, organická chémia, analytická chémia, chromatografia, fotochémia polymérnych materiálov.
Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of SAS813 64 Bratislava, Konventná 13http://www.uslit.sav.sk

 Katarina.Veneniova@savba.sk
Zodpovedný vedúci:Katarína Veneniová
Pracovníci:Renáta Aksamítová, Iveta Košibová
02/ 5441 3391literárna veda, teória literatúry, teória prekladu, dejiny slovenskej literatúry, súčasná slovenská literatúra, okrajovo filozofia, história, estetika, dejiny umenia, jazykoveda
Ústav štátu a práva SAV / Institute of State and Law of SAS 813 64 Bratislava, Klemensova 19 http://usap.sav.sk

usapkniz@savba.sk
Alžbeta Pelcová02/52962325Dejiny (Československa, Slovenska, Slovenského štátu, SNP, roku l968, ponovembrového vývoja), medzinárodné vzťahy, národnostné otázky, filozofia, náboženstvo, obchodné právo, občianske právo, právo duševného vlastníctva.
Ústav stavebníctva a architektúry SAV / Institute of Construction and Architecture of SAS 845 03 Bratislava 45, Dúbravská cesta 9 http://www.ustarch.sav.sk

usarhrda@savba.sk
Anna Hrdá02/ 5930 9229Technika všeobecne, strojníctvo, baníctvo, stavebné inžinierstvo, vojenská technika, železnice, sklo-keramika, základy fyzikálnej teórie, lasery, normy, normalizácia, štatistika, urbanizmus, architektúra všeobecne, budovy, stavby, umenie všeobecne, kreslenie, maliarstvo film, fotografia.
Ústav svetovej literatúry SAV / Institute of World Literature of SAS

Spoločná knižnica s Ústavom slovenskej literatúry SAV
813 64 Bratislava, Konventná 13http://www.usvl.sav.sk

usvlust@savba.sk
--Ústav má spoločnú knižnicu s Ústavom slovenskej literatúry SAV.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV / Institute for Research in Social Communication of SAS813 64 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://www.kvsbk.sav.sk

kvsbk@savba.sk
Anna Hudecová02/ 5477 5683Komplexné vzťahy medzi biologickými, sociálnymi a kulturálnymi aspektami ľudského bytia, sociálna a kognitívna psychológia, psycholingvistika a mentálne modelovanie, neuropsychológia, filozofia, medzikulturálne komparácie, najmä pri výskume hodnotových preferencií, sociálnych reprezentácií demokracie a slovenskej populácie a rizikového správania.
Ústav zoológie SAV / Institute of Zoology of SAS 845 06 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://zoo.sav.sk/
vlasta.lucanova@savba.sk
RNDr. Vlasta Lúčanová02/ 5930 2608Zoológia, entomológia, fyziológia hmyzu, ichtiológia, hydrobiológia, epidemiológia, parazitológia, pôdna zoológia, ornitológia, ochrana prírody, botanika, ekológia, Časopis Biológia.
Virologický ústav BMC SAV / Institute of Virology of SAS 842 46 Bratislava, Dúbravská cesta 9 http://www.virology.sav.sk

virukniz@savba.sk
Mgr. Eva Kastel02/ 5930 2414Biochémia, biofyzika, farmácia, virológia, epidemiológia, imunológia, mikrobiológia, medicína, genetika, zoológia, parazitológia, veterinárstvo,veterinárna virológia, onkológia, AIDS.