Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied je odbornej verejnosti známa ako garant ochrany a sprístupňovania jednej z najvýznamnejších zachovaných historických knižnícv stredoeurópskom priestore – Lyceálnej knižnice v Bratislave. Okrem pamiatokpísomného kultúrneho dedičstva sa tu zachovala jedinečná, na Slovensku najväčšia, zbierka historických glóbusov.  Zbierka obsahuje hviezdne a zemské glóbusy z 18. a 19. storočia, vrátane prvého uhorského hviezdneho a zemského glóbusu. Všetky zachované glóbusy boli v rôznej miere poškodené. Ich fyzický stav vyžadoval reštaurátorský zásah ako jediný spôsob zastavenia ich postupnej degradáciea zároveň ako prostriedok prinavrátenia ich kultúrnej a estetickej hodnoty. Vznikol projekt záchrany a prezentácie zbierky. V rokoch 2008 – 2009 sa ho podarilo uskutočniť vďaka podpore Nadácie VÚB.  Vyvrcholením projektu bola multimediálna výstava na barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave 26. 11. – 19. 12. 2009.  Výstava predstavila verejnosti okrem zreštaurovaných glóbusov samotné reštaurovanie ako špecifický odborný a umelecký proces prostredníctvom fotografií a videosekvencií. Návštevníci sa mohli zoznámiť s dejinami dejiny výroby glóbusov v ich kultúrnych súvislostiach a s vývojom astronómie, geografie, matematiky a mapovej projekcie.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodol dňa 25. 2. 2011 o vyhlásení deviatich historických glóbusov zachovaných v Lyceálnej knižnici v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku.
sphaerae_reformated-small