glob_3f_predKto stál pri zrode glóbusov? Zdá sa, že v najstarších vývojových etapách vznikol glóbus ako výsledok najmä súkromnej iniciatívy vedca, astronóma či geografa. Nevieme, či ho v tomto snažení niekto finančne alebo materiálne podporoval. Neskôr, keď sa glóbus stal sériovým produktom, a zároveň aj predmetom obchodovania, začali pri jeho vzniku zohrávať rolu aj ďalšie faktory, respektíve role. Pri ich vzniku stál kartograf alebo astronóm, ktorý bol autorom glóbusovej mapy, teda projekcie poznatkov na glóbusovú guľu. Máme len minimálne poznatky o tom, kto v epoche rukopisných glóbusov aplikoval projekciu na glóbusovú guľu. Keď však v epoche nasadenia rozmnožovacej techniky (drevorezu, medirytiny, alebo litografie) tlačili glóbusové segmenty, zapojili do výroby špecializovaných rytcov. Len zriedkavo sa dozvedáme, kto až do vynájdenia farebnej litografie glóbusy ručne koloroval, resp. kto maľoval bohaté figurálne a zvieracie výjavy na astronomických glóbusoch. Rovnako málo vieme o tom, kto vyrábal stojan a kovové časti. Vieme, však, že celá výroba sa uskutočňovala pod hlavičkou kníhtlačiarských resp. kartografických dielní, ktoré mali potenciál všetky uvedené špecializované činnosti zabezpečiť. Z nich sa postupne vyvinuli vydavateľské domy. Otáznikom v mnohých prípadoch zostáva financovanie výroby. Zdá sa, že v etapách, keď ešte glóbus nebol celkom bežným produktom, zohral významnú rolu mecenát – financovanie výroby prostredníctvom finančného príspevku bohatej osoby. V dobe, keď bol glóbus komerčným produktom, fungovalo nakladateľstvo – vydavateľ glóbusu, teda spravidla majiteľ kartografickej alebo typografickej dielne, pokryl náklady, o ktorých predpokladal, že sa pri predaji glóbusov so ziskom vrátia. Inak to bolo v prípade neštandardných glóbusov, napríklad glóbusov veľkých rozmerov. Tieto a spravidla nevyrábali sériovo a ich výrobu iniciovala objednávka a predplatenie výrobných nákladov.

Informácie o vzniku glóbusu – mieste a roku, kartografickej dielni, autorovi a rytcovi spravidla prináša kartuš na glóbuse. Ďalšie informácie sa získavajú náročným pramenným a porovnávacím výskumom.