0007Dnes máme k dispozícii len niekoľko dobových textov autenticky zachytávajúcich metódy výroby glóbusov, resp. jednotlivých častí. Jedných z nich je dielo matematika a autora astronomických glóbusov Nicolasa Biona (1652-1733) Traité de la construction et des principaux usages des istrumens de mathematique (Paríž, 1709). Do nemčiny ho preložil a doplnil nemecký matematik a astronóm a rovnako autor hviezdnych glóbusov Johann Gabriel Doppelmayer. Kniha vyšla pod názvom Nicolai Bion … Neu-eröffnete Mathematische Werck-Schule a má tri časti. V tretej časti s názvom Dritte Eröffnung der neuen mathematischen Werck-Schule Nicolai Bion, in welcher die Zubereitung und der Gebrauch verschiedener Astronomischen Instrumenten beschrieben wird … (Tretia správa novej matematickej učebnej dielne Nicolasa Biona, v ktorej sa popisuje príprava a použitie rôznych astronomických pomôcok) interpretuje Doppelmayer Bionov návod na výrobu glóbusovej gule a glóbusových segmentov.

Príprava glóbusových segmentov (úryvok)

… Mnohí si myslia, že ohnuté línie, ktorými sú tieto segmenty ohraničené, pozostávajú z kruhov; skúsenosť nás ale učí, že keď sa takéto línie nakreslia, nikdy sa nepretnú. Musíme si teda poslúžiť inou metódou, ako na to poukazuje už spomenutý autor (Nicolas Bion pozn. prekladateľa.), ktorá vychádza z nasledujúcej náuky. Najskôr sa natiahne priama línia AC (pozri obrázok pod textom, pozn. prekladateľa) taká veľká ako polovica diametra stanoveného glóbusu. Teda napríklad, keď má mať glóbus diameter 6 cólov, bude mať línia AC 3 cóly. Z centra A sa quadrant ABC delí pri bode D a E na tri rovnaké časti a opisuje líniu CD, ktorá je chordálou (priamka spájajúca priesečné body dvoch kriviek, pozn. prekladateľa.) s uhlom 30°. Ďalej sa delia oblúky CD pri bode F na dve rovnaké časti. Tiahne sa chordála CF, ktorá môže slúžiť ako polovica šírky segmentu alebo guľového rezu. K takej istej polovičnej dĺžke sa trikrát vezme chordála CD s uhlom 30°. Oba priestory pri chordále, teda ani polovicu šírky ani polovicu dĺžky, nevieme presne určiť, okrem iného aj preto, lebo papier sa na šírku a na dĺžku pri nalepovaní roztiadne. Aby sme dostali správnu a vhodnú veľkosť, vezme sa pred šírku rezu priama línia CFN, ktorá je dvakrát taká veľká ako chordála CF s uhlom 15° a vedie sa zo stredu pri bode F na polovicu dĺžky perpendikulárna línia F9, ktorá je trikrát väčšia ako chordála CF zvierajúca uhol 30°. Opisuje z bodu F ako z centra polovicu kruhu CFN, delí líniu F9 na 9 rovnakých častí a tiahne ju cez deliace body 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. vo veľkosti diametra CN s tými istými paralelnými líniami, na ktoré sa delí každý kvadrant ako CH a NH uvedenej polovice kruhu od 10° k 10° na 9 rovnakých častí a opisuje cez každý takýto deliaci bod práve toľko s líniou F9 paralených línií ako GL, MO atď. Tieto línie budú preseknuté ako vrchné línie, ktoré idú paralelne s CFN, L, O atď. v pravých uhloch. Cez tieto intersekcie nakreslí dobre vycvičená ruka ohnuté línie, ktoré budú obvodom rezu, pretože ich nie je možné stanoviť ako kruhové oblúky troma danými bodmi …

0023

PPríprava gule (úryvok)

… Podľa návodu nášho autora Nicolasa Biona, ako o tom píše vo svojom traktáte o glóbusoch a guliach, sa nechá zhotoviť polovica gule z dobrého dreva vhodného zaoblenia a takmer taká veľká ako vyžadujú pripravené rezy. Na túto sa musí nalepiť  polovica rezu, ktorá sa urobí buď z kartónu alebo z hrubšieho hárku papiera a zlepí sa s inými rezmi z tenkého papiera, takými, aby sa vo svojich stredoch vždy spojili s hrubým papierom. Pritom sa ale rezy nesmú nalepiť na guľu, preto sa guľa natrie mydlom, potom sa naglejená pologuľa vysuší a urobí sa druhá pologuľa rovnakým spôsobom. Ďalej sa nechá vysústružiť tenký drevený valec, ktorý má byť taký veľký ako vnútorná os gule, pričom na oboch koncoch má značne široké zaoblenie podľa zakrivenia tejto gule. Hore aj dole sa upevní okrúhle mosadzné kovanie a dve pologule sa tenkými papierovými rezmi spoja. Aby bola guľa dokonale okrúhla, na os gule sa pripevní mosadzný polkruh (takmer na polovičný meridián), ktorý je vo vnútri trohu vyrezaný, aby bol rovnako veľký ako guľa. Polkruh sa bude otáčať okolo gule a takto sa nájdu nerovnosti a priehlbiny, ktoré sa vyplnia hmotou pripravenou zo sadry. Takto sa obtočením polkruhu okolo gule odstráni to, čo je nadbytočné a vytvorí sa správne a presné zaoblenie. …