Reprografické služby

Kopírovanie, tlač, skenovanie.

TlačiareňÚK SAV poskytuje samoobslužné reprografické služby s využitím skenera umiestneného v priestoroch študovne ÚK SAV a samoobslužné reprografické služby použitím kopírovacieho prístroja, ktorý je umiestnený vo vstupných priestoroch knižnice. Samoobslužné skenovanie dokumentov je bezplatné a digitálne kópie môžu byť zhotovené len z dokumentov vo fonde knižnice. Zhotovovanie kópií použitím kopírovacieho stroja je odplatnou službou v zmysle cenníka vlastníka technického zariadenia, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste v knižnici.

Reprografické služby sa poskytujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona). Kópie zo starých a vzácnych tlačí je možné zhotoviť len v ochrannom režime v zmysle zásad poskytovania starých a vzácnych tlačí, ktoré sú súčasťou knižničného poriadku.