Výkonové financovanie v SAV

Výkonové financovanie v SAV

V Programovom vyhlásení Predsedníctva SAV na obdobie 2017-2021[1] sa Predsedníctvo SAV zaviazalo predložiť návrh výkonového financovania organizácií SAV z inštitucionálnych, ako aj dodatočných verejných zdrojov, o ktoré sa bude každoročne uchádzať na základe pravidelného hodnotenia výstupov výskumu.

Od roku 2018 sa výkonové financovanie stalo v SAV skutočnosťou. Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie[2] schvaľuje Snem SAV a následnú Metodiku ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV schvaľuje  Predsedníctvo SAV na návrh oddelení vied (OV).  Hodnotenie sa realizuje nezávisle v jednotlivých OV SAV, pričom výber a váhy jednotlivých typov publikácií môžu byť v OV odlišné. 

Objem finančných prostriedkov určený na výkonové financovanie sa každý rok zvyšuje (cca o 25%). Tento objem tvoria dve zložky: a) suma zadržaná zo mzdového fondu vedeckých organizácií SAV a b) suma z Fondu Predsedníctva SAV. Suma finančných prostriedkov sa prerozdeľuje medzi oddelenia vied podľa veľkosti mzdových fondov a priznaná výsledná suma sa vedeckej organizácií  poskytuje  v kategórií 610 (Mzdy). 

Prvú kategóriu výkonových parametrov tvora výsledky kompletnej akreditácie, ktorá v roku 2016 systémom peer-review hodnotenia zahraničným panelom odborníkov podchytila všetky aspekty výkonu vedeckej organizácie (vrátane spoločenského impaktu). Druhú kategóriu tvoria výkonové parametre, ktoré je možné objektívne kvantifikovať a vyhodnocovať v ročnom intervale z výročných správ a iných dostupných zdrojov (napr. z databázy publikačnej činnosti). Pri hodnotení sa sledujú výkony vždy za dva uplynulé roky.

Pre rok 2020 je Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV  zverejnená na webovej stránke SAV v časti Aktuálne dokumenty.

Jedným z výkonových parametrov je aj podiel vedeckej organizácie na publikačnej činnosti, ako aj citačných ohlasoch. Na tento účel bolo vyčlenených 40% celkového objemu financií určených na výkonové financovanie, z toho ¾ za práce a ¼ za citácie. Tzv. „jednotková suma“ za konkrétny typ publikáciu nie je vopred známa, lebo závisí od vyčlenenej sumy,  ale aj  od počtu publikácií, ktoré boli v sledovanom období publikované.

Podklady o publikačnej činnosti a ohlasoch spracováva pre potreby hodnotenia Ústredná knižnica SAV cca v marci daného roka podľa vtedy aktuálneho stavu, teda nemusia byť totožné s údajmi o publikačnej činnosti a ohlasoch, ktoré mali organizácie SAV vo výročných správach.

Podrobnejšie informácie o výkonovom financovaní v roku 2020 nájdete v prezentácií tu.

Súvisiace informácie:

SCImago Journal & Country Rank je verejne dostupný portál, ktorý obsahuje rebríček krajín a vedeckých časopisov vytvorených na základe dát obsiahnutých v databáze Scopus (Elsevier B.V.). Časopisy zoskupuje do 27 vedných oblastí a 313 kategórií. Platforma nesie názov podľa indikátora (metriky) SJR Scimago Journal Rank[3] indicator. Každý časopis môže byť zaradený do jednej alebo viacerých kategórií a podľa poradia v kategórií, keď sú časopisy zoradené podľa hodnoty SJR od najvyššieho čísla po najmenšie, má určený SJR kvartil. Podľa najlepšieho SJR kvartilu sa článkom z časopisov indexovaných vo WoS CC a Scopus priznáva v rámci výkonového financovania váha (bonita). Váhovanie je v každom oddelení vied iné. V roku 2020 mali najvyššiu váhu v I. a II. OV práce z časopisov zaradených nielen do I. kvartilu, ale z toho aj do I. decilu podľa SJR kategórií.  Prvý decil ako metrika však v Scimago Journal & Country Rank nie je explicitne uvedený, avšak patrí sem 1/10 časopisov v rámci kategórie s najvyšším SJR číslom (napr.: v kategórií je celkom 118 časopisov, teda do 1. decilu bude patriť prvých 12). Metriky vždy sledujeme rok pozadu voči vykazovaciemu roku. Čiže v rámci publikácií vydaných v roku 2019 sú relevantné metriky za rok 2018 etc.

            Zoznam časopisov zaradených do prvého decilu podľa SJR za rok 2019 (relevantné pre výkonové financovanie v 2021) nájdete tu.

Pre výkonové financovanie  2020 v I. a II. OV boli lepšie (koeficient 1,5) bonifikované práce indexované vo WoS CC a Scopus, pokiaľ  bol prvý (alebo explicitne uvedený equally contributed s prvým autorom) alebo korešpondenčný autor z organizácie SAV.  V III. OV boli pri monografiách  a monografických štúdiách započítavané iba percentuálne autorské podiely autorov z pracoviska SAV.

Citácie boli v ústavoch I. a II. oddelenia vied normalizované na priemerný počet citácií vo vednom odbore, v ktorom vedecká organizácia SAV vykonáva výskum. Vedný odbor pre organizáciu určuje príslušné oddelenie vied. Priemerný počet citácií sa určuje podľa databázy InCites Essential Science Idicators[4] (platforma WoS). Ide o premenlivú metriku, teda platné údaje sa v čase rôznia.

Pozn.: Databáza Scopus uvádza aj rôzne iné indikátory (metriky), ako napr. CiteScore[5], v rámci ktorého sa dá rovnako zistiť ranking (poradie časopisu v kategórii), a teda aj kvartil a percentil. V rámci výkonového financovania v SAV však neuplatňujeme CiteScore metriky zo Scopus, ale Scimago Journal Rank. Neuplatňujeme ani Impact Factor IF z Journal Citaiton Report (platforma WoS).

_________________________________

[1] Programove_vyhlasenie_P_SAV_2017.pdf

[2] https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-psav&cat=1

[3] It expresses the average number of weighted citations received in the selected year by the documents published in the selected journal in the three previous years, –i.e. weighted citations received in year X to documents published in the journal in years X-1, X-2 and X-3.

[4] https://esi.clarivate.com/IndicatorsAction.action

[5] CiteScore Journal Metrics