Knižničné fondy

Knižničný fond saknihy buduje univerzálne, má v súčasnosti viac ako 558 tisíc knižničných jednotiek kníh, periodík a ďalších základných dokumentov zo všetkých vedných odborov a jazykových oblastí, encyklopedická literatúra, literatúra interdisciplinárneho zamerania, vysokoškolské učebnice, vedecké práce vydané v SAV a krásna literatúra.

Čitateľom knižnica poskytuje:

Knihy domácej produkcie

Knižnica má vo svojich fondoch bohato zastúpenú slovenskú produkciu. Získava ju od roku 1947 na základe povinného výtlačku. Do konca roku 1992 mala právo povinného výtlačku aj z územia Českej republiky. Okrem povinného výtlačku fond doplňuje kúpou, výmenou a darmi.

Knihy zahraničnej produkcie

Zahraničnú literatúru získava knižnica výberovo zo všetkých vedných odborov, najmä z oblasti spoločenských vied. Medzinárodnou výmenou získava aj publikácie vydávané Českou akadémiou vied. Okrem medzinárodnej výmeny získava zahraničnú literatúru kúpou a darmi, najmä v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom.

Časopisy, noviny a iné periodiká

Slovenské periodiká sa doplňujú na základe práva povinného výtlačku. Do konca roku 1992 mala právo povinného výtlačku aj z územia Českej republiky. Zahraničné periodiká sa doplňujú výberovo. Periodiká získava okrem povinného výtlačku kúpou, výmenou a darmi. Odoberá vyše 800 titulov periodík, z toho viac ako 200 zahraničných, e-periodiká a zahraničná databázy.

Rukopisy a staré tlače

Knižnica vlastní zbierku historických kníh a rukopisov zo 16. -19. storočia a zároveň je správcom niekoľkých historických zbierok, medzi ktorými je najvýznamnejšia Lyceálna knižnica v Bratislave.

Publikácie Svetovej banky a MMF

Knihy, periodiká a ďalšie dokumenty Svetovej banky (od roku 1994), Medzinárodného menového fondu (od roku 2001) z ktorých knižnica buduje depozitný fond.

Uloženie fondov a sprístupnenie

Knižničný fond je uložený v príručných knižniciach študovní, v skladoch na Klemensovej ul., Patrónke a ďalších skladoch v Bratislave.

Dokumenty uložené v príručnej knižnici všeobecnej študovne a študovne časopisov na Klemensovej ul. sa sprístupňujú prezenčne. Historické knižničné fondy sa sprístupňujú prezenčne v študovni Kabinetu rukopisov a starých tlačí na Konvetnej 15 (budova Lyceálnej knižnice).

Dokumenty uložené v skladoch a depozitnom fonde sa sprístupňujú na absenčné štúdium na základe on-line objednávky/žiadanky do 2 hod., prípadne do 24 hodín zo vzdialených skladov. Nedostupné dokumenty z fondu knižnice si môžu čitatelia rezervovať. Výpožičná doba je 30 dní.

Profilácia fondu ÚK SAV – hlavné vedné odbory:
Architektúra | Filozofia | Jazykoveda | Národopis | Teológia | Astronómia | Fyzika | Knihovníctvo | Právo | Umenia | Biológia | Geológia | Literatúra | Prognostika | Veda o vede | Dejiny | Chémia | Matematika | Psychológia | Výp.technik | Ekonómia | Informatika | Medicína | Sociológia | Zemepis

1 Response

  1. Pán WordPress píše:

    Ahoj, toto je komentár.
    Ak chcete vymazať komentár, prihláste sa a nechajte si zobraziť komentáre k článku. Nájdete tam možnosť upraviť, či vymazať komentáre.