HISTORICKÉ FONDY


Ústredná knižnica SAV  spravuje a sprístupňuje niekoľko zbierok historických dokumentov. Okrem vlastného historického fondu (rukopisy a tlače, 16. – 19. storočie) spravuje fond Lyceálnej knižnice v Bratislave, časť fondu knižnice Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a niekoľko menších zbierok. Historické zbierky sa sprístupňujú v študovni rukopisov a starých tlačí na Konventnej 15. Všetky informácie o fondoch, podmienkach využitia služieb študovne a i. získate na tu


0001