Výpožičné služby

ÚK SAV poskytuje výpožičné služby v súlade s Knižničným poriadkom a zriaďovacou listinou ÚK SAV. Výpožičné služby patria medzi základné knižnično-informačné služby a poskytujú sa registrovaným používateľom formou absenčných a prezenčných výpožičiek po predložení platnej identifikačnej karty používateľa.

Absenčné výpožičné služby (výpožičky domov)

• Používateľ si dokumenty objednáva on-line prostredníctvom elektronického katalógu alebo prostredníctvom oskenovaných lístkových katalógov a vyplnením požadovaných údajov na elektronickej žiadanke.

• Absenčne môže mať používateľ súčasne objednaných a v jeden deň požičaných 10 dokumentov, pričom maximálny počet absenčne požičaných dokumentov je 20.

• Používateľ je povinný prevziať si objednaný dokument osobne do 5 pracovných dní.

• Základná výpožičná lehota absenčne vypožičaných dokumentov je 30 dní. Používateľ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa má výpožičnú lehotu 90 dní. Sankčné poplatky za oneskorené vrátenie kníh za každý deň a knihu: 0,02 €.

• Pred uplynutím výpožičnej lehoty si ju môže používateľ 2x predĺžiť, avšak len v tom prípade, ak dokument nemá rezervovaný iný používateľ, a to osobne, elektronicky prostredníctvom konta používateľa v knižničnom systéme, alebo telefonicky.

• V prípade nedostupnosti dokumentu si ho môže používateľ rezervovať on-line. Knižnica používateľa e-mailom upovedomí o vrátení dokumentu a rezervuje mu ho 5 pracovných dní. Pri prevzatí rezervovaného dokumentu uhradí používateľ knižnici poplatok v sume 0,30 €.

• Absenčné výpožičky sú plne automatizované, čo umožňuje pre používateľov: zadávanie žiadaniek, realizáciu konkrétnych výpožičiek, rezervácie, prolongácie a prístup používateľov ku svojím kontám.

Prezenčné výpožičné služby (výpožičky v priestoroch knižnice)

Knižnica formou prezenčných výpožičiek sprístupňuje:

• dokumenty, ktoré si z hľadiska ich ochrany a charakteru dokumentu vyžadujú uvedenú formu výpožičky – nebezpečenstvo ich nenahraditeľnej straty alebo poškodenia (rukopisy, staré a vzácne tlače, fond Lyceálnej knižnice a iné deponované dokumenty)

• dokumenty zaradené do príručných knižníc • jednotlivé čísla a celé zviazané ročníky periodík

• dokumenty prístupné vo voľnom výbere v knižnici, príručný fond encyklopedickej literatúry

• knižničný fond Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu.

Prezenčne si používateľ môže v jeden deň objednať a požičať 10 dokumentov.