MVS, MMVS (medziknižničné výpožičné služby)

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a Medzinárodná MVS (MMVS)

Kontakt na službu: knizmmvs@savba.sk
Tel.: +421 2 5292 7384

Žiadanka na MVS: Elektronický formulár na webovej stránke knižnice (pre knihy a pre xerokópie článkov) alebo predpísané tlačivo, ktoré je k dispozícii v knižnici ÚK SAV.

• Každý registrovaný používateľ ÚK SAV môže v prípade, ak knižnica požadovaný dokument nevlastní, požiadať o jeho sprostredkovanie prostredníctvom MVS v inej knižnici v Slovenskej republike mimo Bratislavy. Z bratislavských knižníc sa MVS neposkytuje.

• Ak požadovaný dokument nie je dostupný vo fondoch žiadnej knižnice v Slovenskej republike, môže knižnica na žiadosť používateľa sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia prostredníctvom MMVS.

• Periodiká sa prostredníctvom MVS a MMVS nepožičiavajú. Je možné požiadať len o xerokópie, prípadne oskenovanie článkov, a to na základe presnej citácie (autor, názov článku – state, názov periodika, ročník, rok, číslo a strana).

• Používateľ je povinný dodržiavať výpožičnú lehotu a všetky podmienky stanovené knižnicou, ktorá zapožičiava výpožičku prostredníctvom MVS a MMVS.

Poplatky za MMVS:
• Kniha – 13,30 €
• Fotokópie za každých začatých 5 strán – 2,00 €.
• Po objednaní služby je používateľ povinný uhradiť poplatky aj v prípade, že si dokument nevyzdvihne.

Podrobnejšie informácie k problematike MVS nájdete v „Zásadách MVS„.

Postup zadania požiadavky pre MVS, MMVS (platí pre fyzické osoby)

  1. Čitateľ nenašiel konkrétny titul, článok v katalógu ani v dostupnej databáze. Taktiež sám alebo s pomocou pracovníkov knižnice nenašiel uvedený dokument ani v inej z bratislavských knižníc. Pri podrobnejšom hľadaní sa však ukázalo, že dokument je dostupný v inej knižnici na Slovensku.
  2. Podmienkou je, aby takýto žiadateľ bol čitateľom knižnice s platným knižničným preukazom.
  3. Fyzická osoba (čitateľ) vyplní formulár (na webe – pre knihy, alebo xerokópiu článku, alebo priamo v tlačenej podobe v priestoroch knižnice). Právnická osoba (platí pre ústavy) vyplní formulár a donesie podpísanú objednávku pre MMVS podľa pravidiel – pre knihy alebo xerokópiu článku.
  4. Dôležité je vyplniť údaje o žiadateľovi – hlavne kontaktné údaje a samozrejme informácie k dokumentu, o ktorý žiadate.
  5. Vybavenie takejto žiadosti si vyžaduje istý čas, s tým treba počítať. Celý proces zavisí od rôznych faktorov ako dostupnosti dokumentu v inej knižnici, tak jeho doručovaní a podobne.
  6. Podrobnejšie o službe MVS a MMVS sa dozviete na stránkach ÚK SAV.
  7. Služba MVS je poskytovaná bezplatne. Medzinárodná MVS však už nie. Cena je za knihu 13,30 € a za fotokópiu dokumentu 2 € za každých začatých 5 strán.